Σχέδια Μελέτης Παρατηρήσεων [Observational Study Designs]

 

Τα Σχέδια Μελέτης Παρατήρησης [Observational Study Designs] αποτελούν μια σημαντική κατηγορία ερευνητικής μεθοδολογίας, ενώ αποτελούν σπουδαίο παράγοντα στην ποιότητα, την εκτέλεση και την ερμηνεία μιας έρευνας.
Η χρήση τους επικεντρώνεται κυρίως στην επιστήμης της Βιοϊατρικής και στη Δημόσια Υγεία.

Ερευνητικές Μελέτες

Οι σημαντικότερες ερευνητικές μελέτες είναι: οι Περιγραφικές, οι Επιδημιολογικές και οι Επεμβατικές.
Τόσο οι Επεμβατικές όσο και οι Ερευνητικές περιλαμβάνουν 3 στοιχεία:

 1. Ορισμός και μέτρο έκθεσης σε δύο ή περισσότερες ομάδες (κατάσταση ή θεραπεία)
 2. Μέτρηση των αποτελεσμάτων υγείας στις ίδιες ομάδες (ανάπτυξη ή θεραπεία μια νόσου)
 3. Στατιστική σύγκριση μεταξύ ομάδων για την αξιολόγηση των πιθανών σχέσεων μεταξύ έκθεσης και αποτελέσματος

Οι Περιγραφικές μελέτες στερούνται ενός ή περισσότερων των παραπάνω στοιχείων και έχουν περιορισμένη εφαρμογή.
Οι Επιδημιολογικές και Επεμβατικές μελέτες υψηλής ποιότητας περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες που οδηγούν σε έγκυρα αποτελέσματα 

Επιλογή Σχέδιου Μελέτης

Η επιλογή του Σχεδίου Μελέτης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: 

 1. Μια προηγούμενη μελέτη
 2. Η διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων στην μελέτη
 3. Η χρηματοδότηση
 4. Οι χρονικοί περιορισμοί

Παράλληλα ο ερευνητής καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε τρία σχέδια μελέτης: Αυτά είναι:

 1. Η μελέτη Kόορτης (Cohort Study)
 2. Η μελέτη Περίπτωσης Ελέγχου (Case-control Study)
 3. Η Διατομεακή μελέτη (Cross-sectional Study)

Για να δείτε περισσότερα για τις παραπάνω μελέτες, καθώς και τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της καθεμιάς, διαβάστε το άρθρο: Κατηγορίες Μελετών Παρατήρησης

Επιπλέον, μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στην στα αιτιολογικά συμπεράσματα της εκάστοτε μελέτης ήτοι στην σχέση μεταξύ αιτίου και αιτιατού. Συγκεριμένα,ο ερευνητής πρέπει να έχει κατά νου πως:

 1. Οι μελέτες που ακολουθούν τους συμμετέχοντες με την πάροδο του χρόνου, καθώς και μελλοντικές Επεμβατικές μελέτες και μελέτες Κοόρτης είναι πλεόν κατάλληλες για να προσδώσουν αιτιώδη συνάφεια.

Αιτιώδη συνάφεια δύο καταστάσεων, ορίζεται η περίπτωση όπου η δεύτερη κατάσταση προέκυψε μέσω της πρώτης.

2. Τα αιτολογικά συμπεράσματα δεν μπορούν να αποδειχθούν από μια μελέτη παρατήρησης.

3. Η αιτιότητα μεταξύ έκθεσης και αποτελέσματος δεν μπορεί να αποδειχθεί μόνο μέσω μίας μελέτης. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλαπλές μελέτες σε διαφορετικούς πληθυσμούς ώστε να υπάρξει μια ικανοποιητική εκτίμηση της αιτιότητας.

Βιβλιογραφία

Song, J., Chung K. (2011). Observational Studies: Cohort and Case-Control Studies. PubMed Central.

Rosenbaum, P. (2005). Observational Study. Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Σχέδια Μελέτης Παρατηρήσεων, καθώς και για την στατιστική υποστήριξη του δικού σας σχεδίου, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis !