ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Η ερευνητική διαδικασία χαρακτηρίζεται από πέντε στάδια. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό του προβλήματος της έρευνας, το δεύτερο στάδιο σχετίζεται με τη συγγραφή της ερευνητικής πρότασης, το τρίτο στάδιο με την πιλοτική έρευνα, το τέταρτο με την κύρια έρευνα και, τέλος, το πέμπτο αφορά τη συγγραφή αναφοράς της έρευνας.

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Η ερευνητική διαδικασία εκκινεί με τη διαμόρφωση του ερευνητικού προβλήματος, το οποίο συντελείται βασιζόμενοι στις υπάρχουσες γνώσεις μας, αλλά και την επιθυμία μας να τις διευρύνουμε σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιείται μέσω βιβλίων, επιστημονικών άρθρων, δευτερογενών πηγών, βάσεων δεδομένων και αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά. Ο ρόλος της πραγματοποίησης μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός, διότι μέσω αυτού έχουμε μια εποπτεία περί των παλαιότερων και νέων ερευνών, καθώς και των κενών που υπάρχουν στο ερευνητικό πρόβλημα με το οποίο αποφασίσαμε να ασχοληθούμε. Μετά τον προσδιορισμό του ερευνητικού προβλήματος χρειάζεται να μελετήσουμε τις προηγούμενες έρευνες, που ασχολήθηκαν με το ίδιο ερευνητικό πρόβλημα. Επίσης, θα πρέπει να αναρωτηθούμε για τη σημαντικότητα του προβλήματος, εάν είμαστε σε θέση να προσφέρουμε περισσότερα σε αυτό, καθώς και με ποια μέθοδο θα εργαστούμε.

Μέθοδος

Η μέθοδος διερεύνησης ενός ερευνητικού προβλήματος ποικίλει. Ειδικότερα, η μέθοδος ενδέχεται να είναι περιγραφική, προγνωστική, αναπτυξιακή, ερμηνευτική και εξηγητική. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να γίνει χρήση στην έρευνα ενός συνδυασμού ορισμένων εκ των προαναφερθέντων μεθόδων. Ο Robson (2007) προβαίνει στη διάκριση της ευέλικτης και της μη ευέλικτης στρατηγικής. Η ευέλικτη στρατηγική είναι η διαμόρφωση της θεωρίας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, ενώ η μη ευέλικτη στρατηγική είναι η απόρριψη ή επαλήθευση μιας θεωρίας, που έχει διαμορφωθεί εκ των προτέρων. Μια, ακόμη, σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο στρατηγικών είναι ότι στην πρώτη γίνεται χρήση του ερμηνευτικού μοντέλου και η μέθοδος της έρευνας είναι, κυρίως, ποιοτική, ενώ στη δεύτερη χρησιμοποιείται το εξηγητικό μοντέλο και η μέθοδος είναι ποσοτική.
Οι ερευνητές, συνήθως, χρησιμοποιούν συνδυαστικά την ποιοτική και την ποσοτική μέθοδο. Τα δεδομένα μιας έρευνας δεν είναι απαραίτητο να διεξάγονται από μεθόδους συλλογής δεδομένων, αλλά μπορεί ο ερευνητής να τα συλλέξει μόνο μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Επιπλέον, αξίζει να γίνει μνεία στην μεθοδική τριγωνοποίηση κατά την οποία υπάρχει ένας συγκερασμός του ατομικού, του ομαδικού και του κοινωνικού επιπέδου.

Βιβλιογραφία

Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg.


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την διαδικασία της Συνέντευξης, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.