Ερώτηση PICO

PICO Question

Εισαγωγή

Ένα κλινικό ερώτημα πρέπει να έχει άμεση σχέση με τον ασθενή ή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και να είναι διατυπωμένο κατά τρόπο που να διευκολύνει την αναζήτηση μιας απάντησης. Το PICO διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Πρόκειται για ένα μνημονικό για τα σημαντικά μέρη μιας καλά δομημένης κλινικής ερώτησης. Βοηθά επίσης στη διαμόρφωση της στρατηγικής αναζήτησης, προσδιορίζοντας τις βασικές έννοιες που πρέπει να υπάρχουν στο άρθρο που μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα.

 

Στόχος της Ερώτησης PICO

  • Ο σκοπός μιας ερώτησης PICO είναι απλός: Είναι ο μηχανισμός προσδιορισμού των όρων που θα χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση των καλύτερων στοιχείων για την απάντηση ενός φλέγοντος κλινικού ερωτήματος.
  • Με άλλα λόγια, η ερώτηση PICO είναι η στρατηγική αναζήτησης. Η στρατηγική αναζήτησης οδηγεί σε μια αμερόληπτη και αποτελεσματική αναζήτηση. Η αμερόληπτη και αποτελεσματική αναζήτηση οδηγεί στα αποδεικτικά στοιχεία. Τα αποδεικτικά στοιχεία απαντούν στο ερώτημα και στηρίζουν την τεκμηριωμένη σύσταση, απόφαση ή πρακτική.
  • Αντί της αποκάλυψης εκατοντάδων μελετών, οι περισσότερες από τις οποίες δεν απαντούν στο κλινικό ερώτημα λόγω μιας κακώς σχεδιασμένης ερώτησης PICO, η χρήση μιας σωστά διαμορφωμένης ερώτησης PICO κατά τη διεξαγωγή μιας αναζήτησης επιτρέπει την ανακάλυψη ενός μικρού αριθμού σχετικών μελετών που απαντούν στο ερώτημα.

 

Ανάλυση των στοιχείων του ακρωνυμίου PICO

Αυτό σχηματίζεται από το P του ασθενούς (Patient) ή του πληθυσμού, I της παρέμβασης ή δείκτη, C της σύγκρισης ή του ελέγχου και O του “αποτελέσματος”, το οποίο σημαίνει κλινική έκβαση, αποτέλεσμα ή, τέλος, η απάντηση που αναμένεται να βρεθεί στις πηγές επιστημονικών πληροφοριών. Για τη δημιουργία μίας σωστά δομημένης ερώτησης, αυτή θα πρέπει να συντάσσεται με βάση τα τέσσερα στοιχεία του ακρωνυμίου PICO. Συγκεκριμένα η ερευνητική ερώτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

P – Πρόβλημα ασθενή: Περιγραφή της ομάδα ασθενών που διερευνάται

Ι – Στρατηγική Παρέμβαση: Εύρεση στρατηγικής για τον προγνωστικό παράγοντα ή την έκθεση που εξετάζεται

C – Σύγκριση: Επιλογή μίας εναλλακτική λύση που μπορεί να συγκριθεί με την παρέμβαση

O – Αποτελέσματα: Περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την έρευνα.

 

Αντιμετώπιση ενός κλινικού ζητήματος

  • Η καλή διατύπωση του ερωτήματος είναι το πρώτο βήμα για την έναρξη μιας έρευνας, διότι μειώνει τις πιθανότητες συστηματικών σφαλμάτων (μεροληψιών) που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, του προγραμματισμού, της στατιστικής ανάλυσης και της ολοκλήρωσης της μελέτης. Αυτή είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι επιτυχής η αναζήτησή μας.
  • Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να βρούμε τις λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν καλύτερα κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά της ερώτησης. Χωρίς αυτή τη φροντίδα, οι αναζητήσεις σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων καταλήγουν συνήθως σε έλλειψη πληροφοριών ή σε πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών που δεν σχετίζονται με το ενδιαφέρον μας.
  • Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όλες οι αποφάσεις ξεκινούν με τη διατύπωση ενός κλινικού ερωτήματος (PICO) και πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η λήψη μεγαλύτερου χρόνου, όποτε είναι δυνατόν με προβληματισμό σε μια πραγματική κλινική κατάσταση, θα αποφέρει μόνο όφελος στην ομάδα των επαγγελματιών και κυρίως στον ασθενή και την κοινωνία.

 

Βιβλιογραφία

Hastings, C., & Fisher, C. A. (2014). Searching for proof: Creating and using an actionable PICO question. Nursing management, 45(8), 9-12.

Leonardo, R. (2018). PICO: model for clinical questions. Evid Based Med Pract, 3(115), 2.

Luijendijk, H. J. (2021). How to create PICO questions about diagnostic tests. BMJ Evidence-Based Medicine26(4), 155-157.

Schardt, C., Adams, M. B., Owens, T., Keitz, S., & Fontelo, P. (2007). Utilization of the PICO framework to improve searching PubMed for clinical questions. BMC Medical Informatics and Decision Making, 7, 16. doi: http://dx.doi.org/10.1186/1472-6947-7-1


Για περισσότερα σχετικά με την ερώτηση PICO, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!