Πηγές Δεδομένων [Data Sources]

Σε κάθε ερευνητική μελέτη, το στάδιο που ακολουθεί τον σχεδιασμό της, είναι αυτό της συλλογής των δεδομένων (data), που η επεξεργασία και η ανάλυση αυτών, οδηγούν σε χρήσιμα αποτελέσματα και συμπεράσματα για την εν λόγω μελέτη.
Ωστόσο, για την επίτευξη της συλλογής των δεδομένων, υπάρχουν πάρα πολλές έγκυρες πηγές (data sources), από τις οποίες κάθε ερευνητής δύναται να αντλήσει αξιόπιστα και εξατομικευμένα δεδομένα, προερχόμενα από όλους τους τομείς της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και της επιστήμης.

Ενδεικτικά, ορισμένες Πηγές Δεδομένων είναι:

ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή)

H Ελληνική Στατιστική Αρχή [Hellenic Statistical Authority] είναι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσίας της Ελλάδας. Σκοπός της είναι η συστηματική διενέργεια στατιστικών ερευνών και την συστηματική παραγωγή επίσημων στατιστικών αναφορικά με όλους τους τομείς της δραστηριότητας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ άλλων, εξάγει στατιστικές αναφορές για την οικονομία, το περιβάλλον, την βιομηχανία, τις μεταφορές κ.α.. Οι στατιστικές αναφορές της ΕΛΣΤΑΤ είναι προσβάσιμες για όλους μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της.

ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων)

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων [Association of Greek Tourism Enterprises]  έχει ως στόχο την διαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού και την ανάδειξή του ως βασικό παράγοντα τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στην κοινωνία. Ο ΣΕΤΕ διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία από στατιστικά δεδομένα που αφορούν τον τουρισμό ανά τουριστική περίοδο. Κάποια από αυτά είναι ο αριθμός των αφίξεων, των εισπράξεων αλλά και στοιχεία για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών. Τα στατιστικά δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του και είναι ελεύθερα προς κάθε ενδιαφερόμενο.

EUROSTAT (European Statistics)

H Eurostat είναι επίσημη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό της μέλημα είναι η παροχή υψηλής ποιότητας στατιστικών και δεδομένων για όλα τα πεδία δραστηριότητας της ΕΕ. Διαθέτει βάσεις δεδομένων (databases), πίνακες (tables) και γραφήματα (plots) για όλους τους τομείς. Η αναζήτηση και συλλογή των δεδομένων από τους ερευνητές γίνεται της καρτέλας data της ιστοσελίδας της.

ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization -WHO) παρέχει μέσω της καρτέλας Data της ιστοσελίδας του, βάσεις δεδομένων που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας, οι οποίες είναι προσβάσιμες για όλους.


Εκτός από τις παραπάνω «γενικού ενδιαφέροντος» πηγές, υπάρχουν και πηγές από τις οποίες ο ερευνητής μπορεί να αντλήσει συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα για την έρευνά του. Για παράδειγμα αυτές είναι:


Στην DatAnalysis, είμαστε υποστηρικτές της ορθής και αξιόπιστης συλλογή δεδομένων, που σε συνδυασμό με την σωστή στατιστική ανάλυση, μπορούν να αποφέρουν έγκυρα αποτελέσματα και ασφαλή συμπεράσματα σε οποιαδήποτε έρευνα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και ανάλυση των δεδομένων της έρευνά σας, επικοινωνήστε άμεσα, με την ομάδα μας.