Πίνακας περιεχομένων

Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας πολλές φορές αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την απόκτηση του πτυχίου. Οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα που τους έχει ανατεθεί αναλύοντας και αποδεικνύοντας τις γνώσεις που έχουν προσκομίσει κατά την διάρκεια της φοίτησης και των σπουδών τους, καθώς και να την παρουσιάσουν. Η δομή μιας εργασίας είναι κοινή και προκαθορισμένη, αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι, καθώς όλες έχουν και πρέπει να έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά. Μια ολοκληρωμένη εργασία θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής: εξώφυλλο, πίνακας περιεχομένων, πίνακας σχεδιαγραμμάτων εφόσον υπάρχει,  περίληψη, εισαγωγή, κυρίως μέρος, αποτελέσματα και την βιβλιογραφία. Ωστόσο εμείς θα ασχοληθούμε με την ανάλυση και την δημιουργία ενός πίνακα περιεχομένων.

Ο πίνακας περιεχομένων είναι βασικό κομμάτι των εργασιών, καθώς δίνει την δυνατότητα στον αναγνώστη να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε μέρος της εργασίας επιθυμεί χωρίς να χρειαστεί να ψάξει όλες τις σελίδες της. Επομένως, στον πίνακα γράφονται οι τίτλοι των κεφαλαίων και των υποκεφαλαίων του κειμένου με τις αντίστοιχες σελίδες. Πολλές φορές τα υποκεφάλαια γράφονται με μεγαλύτερη εσοχή κάτω των κεφαλαίων για την ευκολότερη διάκρισή τους. Σε εργασίες που για την συγγραφή τους χρησιμοποιείται το word είναι ευκολότερο αλλά και προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ο αυτόματος πίνακας περιεχομένων του word, καθώς δίνεται η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης του πίνακα σε τυχόν μελλοντικές αλλαγές στην συγγραφή της εργασίας.

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων στο word

Αρχικά επιλέγουμε το κείμενο της εργασίας για το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε τον πίνακα περιεχομένων και έπειτα από την κεντρική καρτέλα (home) το στυλ των επικεφαλίδων των κεφαλαίων και των ενοτήτων ή υποκεφαλαίων.

Για παράδειγμα:

Title -> επικεφαλίδα κεφαλαίων

Heading 2 -> επικεφαλίδα ενοτήτων ή υποκεφαλαίων

Εφόσον έχουμε επιλέξει το στυλ που επιθυμούμε για τους τίτλους προχωράμε στην δημιουργία του πίνακα περιεχομένων. Από την κεντρική σελίδα  επιλέγουμε: αναφορές (references) – πίνακας περιεχομένων (table of contents) όπου δίνεται και η δυνατότητα επιλογής στυλ του πίνακα.

Η εισαγωγή του πίνακα περιεχομένων είναι σημαντικό να γίνεται σε μια κενή σελίδα είτε στην τελευταία της εργασίας και να μεταφέρεται εφόσον η εργασία είναι έτοιμη, είτε να υπάρχει κενή σελίδα πριν την περίληψη όπου θα πρέπει να υπάρχει και στην τελική εργασία σύμφωνα με την δομή της.

Ενδεικτικά παραδείγματα πινάκων

Τέλος, ένας ενδεικτικός πίνακας αυτού του κειμένου σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα θα μπορούσε να θεωρηθεί και ο παρακάτω:

Table of Contents

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων στο word. 1

Ενδεικτικά παραδείγματα πινάκων. 2

Ενημέρωση πίνακα περιεχομένων. 3

Ενημέρωση πίνακα περιεχομένων

Σε περίπτωση αλλαγών όσον αφορά τους τίτλους είτε των κεφαλαίων είτε των ενοτήτων (υποκεφαλαίων) θα πρέπει να ενημερώσουμε τον πίνακα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους είτε πατώντας στο πάνω μέρος του πίνακα και επιλέγοντας ενημέρωση πίνακα (update table) είτε πηγαίνοντας αναφορές (References) ->ενημέρωση του πίνακα (Update Table).

Πρώτος τρόπος ενημέρωσης πίνακα

Δεύτερος τρόπος ενημέρωσης πίνακα