Ποιοτικές Έρευνες

Ορισμός

Η Ποιοτική Έρευνα πρόκειται για μια διαδικασία που έχει ως στόχο ο ερευνητής να αντιληφθεί και να ερμηνεύσει τις απόψεις και τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη διεξαγωγή της έρευνας. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων βημάτων, όπως είναι ο σχεδιασμός του περιγράμματος, ο καθορισμός της ερευνητικής ερώτησης, η επιλογή του δείγματος, η αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για την συλλογή των στοιχείων και ο καθορισμός της μεθόδου «έκθεσης» των αποτελεσμάτων και της συγγραφής.

Χαρακτηριστικά Ποιοτικής Έρευνας

Η ποιοτική έρευνα χρησιμοποιείται κυρίως στις Κοινωνικές Επιστήμες και έχει δύο βασικούς πυλώνες:

  • ο ερευνητής αποτελεί το μέσο διεξαγωγής της έρευνας
  • ο κύριος στόχος της είναι να διερευνήσει κάποιες τομείς του κοινωνικού συστήματος που μελετά

Και τα δύο χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα μέρη της διαδικασίας. Ο ερευνητής συλλέγει τα δεδομένα, τα αναλύει και τα ερμηνεύει, ώστε να προκύψουν οι πληροφορίες. Η επαναλαμβανόμενη χρήση τέτοιων πληροφοριών σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, τις καθιστά ως γνώση. Η ποιοτική έρευνα χρησιμοποιείται συχνά στην εκπόνηση μιας διπλωματικής εργασίας. Με την συγκεκριμένη μέθοδο, ο ερευνητής έχει την δυνατότητα να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το «τι» και το «πως» πάνω στο φαινόμενο που έχει επιλέξει. Στόχος μιας τέτοιας προσέγγισης είναι η ποιοτική διερεύνηση.

Τα δεδομένα που συλλέγονται έχουν διαφορά από αυτά που συλλέγονται σε μια ποσοτική έρευνα, καθώς δεν είναι μαθηματικοί όροι, αλλά «χρήζουν», όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ανάλυσης.Με την ποιοτική έρευνα είναι δυνατή η κατανόηση του ανθρώπινου παράγοντα, όπως συμπεριφορές, εμπειρίες, προθέσεις, απόψεις και κίνητρα. Με βάση την παρατήρηση και την ερμηνεία των δεδομένων, μπορούν να προβλεφθούν οι συμπεριφορές των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Συνεντεύξεις

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η διεξαγωγή μιας συνέντευξης αποτελεί ένα «εργαλείο» ποιοτικής έρευνας, το οποίο ονομάζεται και ως μη δομημένο. Κύρια επιδίωξη των μελετητών που το εφαρμόζουν είναι να συλλέξουν πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία θα «συμβάλλουν» στο να αντιληφθούν καλύτερα τις απόψεις και τις αντιλήψεις του συνεντευξιαζόμενου. Η διαδικασία «κατευθύνεται» από τον συντονιστή, ο οποίος μέσω της χρήσης των κατάλληλων «ανοικτών» ερωτήσεων επιχειρεί να «αντλήσει» όλες τις σχετικές πληροφορίες που χρειάζεται. 

Οι ομαδικές ποιοτικές συνεντεύξεις (focus group) είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, με το οποίο αναλύονται σε βάθος οι τάσεις, οι αντιλήψεις, οι ανάγκες και οι επιθυμίες της κοινής γνώμης. Παρότι οι ποιοτικές έρευνες χρησιμοποιήθηκαν αρχικά στο πλαίσιο του εμπορικού μάρκετινγκ, αποτελούν πλέον ουσιαστικό εργαλείο και των πολιτικών εκστρατειών. Οι έρευνες αυτού του είδους διευκολύνουν τη χάραξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής και την επιλογή ενός σωστού μηνύματος, καθότι επιδιώκουν την εις βάθος ανάλυση του προεκλογικού τοπίου και τη μελέτη των προβλημάτων και των αναγκών των ψηφοφόρων. Παρόλο που τα ευρήματά τους δεν μπορούν να αποδοθούν ή να τεκμηριωθούν με στατιστικές μεθόδους, όπως συμβαίνει με τις ποσοτικές, οι ποιοτικές έρευνες θεωρούνται πανίσχυρα ερευνητικά εργαλεία.

Σε αντίθεση με τις ποσοτικές έρευνες, οι οποίες κυρίως επιτρέπουν να γίνει αντιληπτό «τι» πιστεύει ο κόσμος, οι ποιοτικές βοηθούν περισσότερο να κατανοηθεί το «γιατί». Για τους παραπάνω λόγους οι ποιοτικές έρευνες αρχίζουν να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στις εκλογικές καμπάνιες. Μάλιστα επιτρέπουν την ύπαρξη μιας μεγαλύτερης επιλεκτικής ικανότητας στο είδος των ερωτήσεων, αλλά και ως προς τη διατύπωσή τους. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ποιοτικές έρευνες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!