ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

[SAMPLE SIZE]

Εισαγωγή

Το μέγεθος του δείγματος (sample size) μπορεί να οριστεί ως το υποσύνολο ενός πληθυσμού που απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα πληροφοριών για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Με απλά λόγια, αναφέρεται στον αριθμό των ερωτηθέντων ή των παρατηρήσεων που πρέπει να συμπεριληφθούν σε μια μελέτη. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση του κατάλληλου μεγέθους δείγματος. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν την ερευνητική προσέγγιση, τη μέθοδο ανάλυσης, τον αριθμό των μεταβλητών ή την πολυπλοκότητα του μοντέλου, τον χρόνο και τους πόρους, το ποσοστό ολοκλήρωσης, τον επόπτη της έρευνας, το μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε για παρόμοιες μελέτες και το πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων.

Αναλογία δείγματος προς στοιχείο

Γενικά συνιστάται για τη διερευνητική ανάλυση παραγόντων, ο λόγος δείγματος προς στοιχείο που χρησιμοποιείται για να αποφασιστεί το μέγεθος του δείγματος με βάση τον αριθμό των στοιχείων σε μια μελέτη. Η αναλογία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 5 προς 1. Για παράδειγμα, μια μελέτη με 30 στοιχεία (ερωτήσεις) θα απαιτούσε 150 ερωτηθέντες. Έχει επίσης προταθεί μια αναλογία 20 προς 1. Στην περίπτωση αυτή, η ίδια μελέτη με 30 ερωτήματα θα χρειαζόταν 600 ερωτηθέντες.

Αναλογία δείγματος προς μεταβλητή

Η αναλογία δείγματος προς μεταβλητή προτείνει μια ελάχιστη αναλογία παρατήρησης προς μεταβλητή 5:1, αλλά προτιμώνται αναλογίες 15:1 ή 20:1. Αυτό σημαίνει ότι αν και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον πέντε ερωτηθέντες για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή στο μοντέλο, συνιστώνται ανεπιφύλακτα 15 έως 20 παρατηρήσεις ανά ανεξάρτητη μεταβλητή.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν συνίσταται η τήρηση της αναλογίας 5:1 είναι ότι οδηγεί σε μελέτες με χαμηλή ισχύ. Για παράδειγμα, ένα μοντέλο με πέντε ανεξάρτητες μεταβλητές θα απαιτούσε μόνο 25 ερωτηθέντες αν χρησιμοποιούσε κανείς την αναλογία 5:1. Στην πράξη, αυτό δεν είναι επαρκές για τις περισσότερες επαγωγικές αναλύσεις ούτε πειστικό για τους εξεταστές/κριτές σχετικά με την πιθανότητα ανίχνευσης ενός πραγματικού αποτελέσματος. Επιπλέον, ο κανόνας δείγμα προς μεταβλητή θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή εάν η γενίκευση της δειγματοληψίας ή της θεωρίας και η αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων αποτελούν μέλημα. Ο κανόνας αυτός μπορεί αντ’ αυτού να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές παλινδρομήσεις και παρόμοιες αναλύσεις.

A-priori μέγεθος δείγματος για μοντέλα διαρθρωτικών εξισώσεων

Το A-priori μέγεθος δείγματος για μοντέλα δομικών εξισώσεων  είναι μια δημοφιλής εφαρμογή μεταξύ των χρηστών τεχνικών ανάλυσης πολυμεταβλητών δεδομένων 2ης γενιάς. Πρόκειται για μια “μίνι” διαδικτυακή εφαρμογή ανάλυσης ισχύος που προσδιορίζει το μέγεθος του δείγματος που απαιτείται για μια έρευνα που χρησιμοποιεί την τεχνική μοντελοποίησης δομικών εξισώσεων (SEM). Απαιτεί εισόδους για τον αριθμό των παρατηρούμενων και λανθανουσών μεταβλητών στο μοντέλο, το μέγεθος του αναμενόμενου αποτελέσματος, καθώς και την αναμενόμενη πιθανότητα και το επίπεδο στατιστικής ισχύος. Η εφαρμογή παράγει το ελάχιστο μέγεθος δείγματος που είναι απαραίτητο για την ανίχνευση ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος δεδομένης της δομικής πολυπλοκότητας του μοντέλου. Λόγω της ικανότητάς της να προσδιορίζει ένα ελάχιστο μέγεθος δείγματος ειδικά για τη μελέτη (με βάση τον αριθμό των λανθανουσών και παρατηρούμενων μεταβλητών), θεωρείται ανώτερη από άλλες διαδικτυακές υπολογιστικές μηχανές μεγέθους δείγματος. Μπορεί να ληφθεί υπόψη για οποιοδήποτε ερευνητικό σχέδιο, ανεξάρτητα από το αν η έρευνα χρησιμοποιεί τεχνική δειγματοληψίας πιθανοτήτων ή μη πιθανοτήτων για τη συλλογή δεδομένων.

Επικύρωση του Μεγέθους του Δείγματος

Η διαδικασία επικύρωσης του μεγέθους του δείγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσει την επάρκεια του μεγέθους του δείγματος. Αυτό πρέπει να γίνει πριν από τη συλλογή δεδομένων. Όπως και η επικύρωση του οργάνου, η επάρκεια του μεγέθους του δείγματος μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσω εμπειρογνωμόνων στον ίδιο τομέα. Ως εμπειρογνώμονες μπορούν να θεωρηθούν όσοι έχουν καλή ερευνητική και δημοσιευτική εμπειρία (3 και άνω έτη) με καλή γνώση των ποσοτικών ερευνητικών μεθόδων.

Οι ερευνητές θα πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:

  • τους στόχους της μελέτης,
  • το ερευνητικό πλαίσιο,
  • τη μονάδα ανάλυσης,
  • τον πληθυσμό,
  • τη διαθεσιμότητα/μη διαθεσιμότητα του πλαισίου δειγματοληψίας και
  • άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από τους εμπειρογνώμονες.

Επιπλέον, οι ερευνητές θα πρέπει:

  • να τεκμηριώνουν αυτή τη διαδικασία επικύρωσης και
  • να παρακολουθούν όλη την αλληλογραφία (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτές συστάσεις κ.λ.π.) για να υποστηρίξουν την απόφαση σχετικά με το μέγεθος του δείγματος κατά τη διάρκεια της τελικής εξέτασης.

Οι επιβλέποντες της έρευνας πρέπει:

  • να ενημερώνονται και
  • να διατηρούνται σε επαφή με το θέμα,

ώστε να μπορούν να έχουν την ευθύνη μιας τέτοιας απόφασης.

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Λαγουμιντζής, Γ., Βλαχόπουλος, Γ., & Κουτσογιάννης, Κ. (2016). Μέθοδοι συλλογής δεδομένων.

Ξενόγλωσση

Memon, M. A., Ting, H., Cheah, J. H., Thurasamy, R., Chuah, F., & Cham, T. H. (2020). Sample size for survey research: review and recommendations. Journal of Applied Structural Equation Modeling, 4(2), 1-20.


Για περισσότερα σχετικά με το Μέγεθος Δείγματος, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!