ΣΚΟΠΙΜΗ Ή ΚΑΤΑ ΚΡΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

 

Περιγραφή – Βασικά Χαρακτηριστικά

Η σκόπιμη ή κατά κρίση δειγματοληψία είναι μια μέθοδος χωρίς πιθανότητες και αποτελεί την καλύτερη τεχνική ως προς την αντιστοίχιση του δείγματος με την εκπλήρωση του στόχου και των σκοπών της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Kelly κ.ά. (2010) οι συμμετέχοντες επιλέγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πιο πιθανό να συγκεντρωθούν πληροφορίες, οι οποίες θα είναι πιο κατάλληλες. Η επιλογή των συμμετεχόντων πραγματοποιείται και σύμφωνα με τη γνώση τους αναφορικά με τους στόχους της έρευνας. Επιπλέον, η εν λόγω δειγματοληψία ενσωματώνεται σε μεγάλη γκάμα πλαισίων ανάλογα με το πώς σχεδιάζεται η μελέτη (Etikan & Babtope, 2019) .

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός της σκόπιμης ή κατά κρίση δειγματοληψίας στηρίζεται, όπως γίνεται φανερό και από την ονομασία, στην κρίση του ερευνητή. Αυτό σημαίνει πως ο ερευνητής διαλέγει σκόπιμα εκείνο το δείγμα του πληθυσμού που είναι πιο πιθανό να αποδώσει κατάλληλα και, κατ’ επέκταση, θα του αποφέρει και την ιδανικότερη συλλογή δεδομένων προς έρευνα. Η επιλογή βασίζεται σε διάφορες μεταβλητές όπως η ηλικία, το φύλο και η κοινωνική κατάσταση των ερωτηθέντων.

Τύποι

Οι πιο συχνοί τύποι σκόπιμης ή κατά κρίση δειγματοληψίας είναι:
• Στρωματοποιημένη δειγματοληψία
• Κυψελωτή δειγματοληψία
• Ποσοστιαία δειγματοληψία
• Θεωρητική δειγματοληψία (Campbell et al., 2020)

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της συγκεκριμένης δειγματοληψίας είναι η χρονική και η οικονομική της απόδοση, καθώς και η δυνατότητα εστίασης στα θέματα, που επιθυμεί ο εκάστοτε ερευνητής.Ωστόσο, μειονέκτημα της σκόπιμης ή κατά κρίση δειγματοληψίας συνιστά ότι λόγω της υποκειμενικής κρίσης, ο ερευνητής ενδέχεται να είναι επιρρεπής με αποτέλεσμα να αυξηθεί η μεροληψία στην επιλογή του δείγματος και, επομένως, να αμφισβητηθεί και το αποτέλεσμα (Campbell et al 2020), (Etkan & Bala, 2017), (Etikan & Babtope, 2019).

Βιβλιογραφία

Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., … & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. Journal of Research in Nursing, 25(8), 652-661.
Etikan, I., & Babtope, O. (2019). A basic approach in sampling methodology and sample size calculation. Med Life Clin, 1(2), 1006.
Etikan, I., & Bala, K. (2017). Sampling and sampling methods. Biometrics & Biostatistics International Journal, 5(6), 00149.
Kelly, S. E., Bourgeault, I., & Dingwall, R. (2010). Qualitative interviewing techniques and styles. The SAGE handbook of qualitative methods in health research, 307-326.


Για τον καθορισμό των ερευνητικών υποθέσεων, αλλά και παροχή υπηρεσίων στατιστικής ανάλυσης δεδομένων στην έρευνά σας, επικοινωνήστε άμεσα με την ομάδα της DatAnalysis.