Στάθμιση Ερωτηματολογίου [Weighting of a Questionnaire]

Η Στάθμιση [Weighting] αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία, η οποία επιβεβαιώνει την Εγκυρότητα [Validity] και την Αξιοπιστία [Reliability] της χρήσης ενός ερωτηματολογίου ή μιας κλίμακας σε διάφορους τύπους έρευνας (π.χ Ποσοτική [Quantitative] ή Ποιοτική [Qualitative]).

Η Έννοια της Στάθμισης

Στάθμιση ονομάζεται η διαδικασία που διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής μελέτης έχουν προκύψει μετά από:

  1. Προσαρμογή των ποιοτικών δεδομένων του δείγματος με τα πραγματικά δεδομένα του πληθυσμού
  2. Έλεγχο και προσαρμογή της καταλληλότητας της τεχνικής στον συγκεκριμένο πληθυσμό.

Στάδια Στάθμισης

Προκειμένου ένα Ερωτηματολόγιο ή μία Κλίμακα να σταθμιστεί σωστά, είναι απαραίτητο να γίνει η υλοποίηση των παρακάτω:

  1. Επιλογή ερευνητικής μελέτης: Σύνθεση διαφορετικών ερωτηματολογίων και τροποποίηση των υπαρχόντων.
  2. Μετάφραση: Απαραίτητη προϋπόθεση της μετάφρασης των ερωτηματολογίων είναι η έγκριση του συγγραφέα και του κατόχου δικαιωμάτων έγκρισης, δηλαδή δίγλωσση μετάφραση προς δύο κατευθύνσεις και από δύο διαφορετικά άτομα.
  3. Πολιτισμική προσαρμογή (στη χώρα ή νομό/περιοχή): Έλεγχος κατανόησης των ερωτήσεων του μεταφρασμένου ερωτηματολογίου, το οποίο εφαρμόζεται σε μικρό τυχαίο δείγμα.
  4. Διεξαγωγή πιλοτική μελέτης: Πραγματοποιείται σε σχετικά μικρό αριθμό συμμετεχόντων (περίπου 30−50), με σκοπό την προκαταρκτική εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου. Εάν το ερωτηματολόγιο είναι αποδεκτό, τότε διανέμεται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
  5. Πιλοτική εφαρμογή σε τυχαίο δείγμα: Πραγματοποιείται έλεγχος της σωστής διατύπωσης των ερωτήσεων και στη συνέχεια, το πλέον βελτιωμένο ερωτηματολόγιο υπόκειται σε νέα πιλοτική μελέτη (pilot survey), όπου γίνεται έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας.

Τέλος, όταν τα ερωτηματολόγια αξιολογούν μη αριθμητικά στοιχεία (π.χ., κατάθλιψη, άγχος, ικανοποίηση), τότε είναι απαραίτητος ο έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας.

Αποτέλεσμα

Στην περίπτωση που ένα ερευνητικό εργαλείο πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε κρίνεται σταθμισμένο και κατάλληλο. Επομένως, είναι έτοιμο να διανεμηθεί στο επιλεγμένο δείγμα του υπό μελέτη πληθυσμού.

Βιβλιογραφία

Αναστασιάδη, Ε. Κ. (2010). Στάθμιση ερωτηματολογίων ψυχομετρικής αξιολόγησης της συμμετοχής και προτίμησης δραστηριοτήτων παιδιών τυπικής ανάπτυξης και ατόμων με ειδικές ανάγκες (CAPE/PAC) (No. GRI-2011-6388). Aristotle University of Thessaloniki.


Για διευκρινήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε πάνω στην Στάθμιση Ερευνητικών Εργαλείων, επικοινωνήστε άμεσα με την ομάδα μας.