Στατιστικά Υγιής Έρευνα [Statistically Sound Survey]

Στατιστικά “Yγιής” [Statistically Sound] Έρευνα σημαίνει να υπάρχει στατιστικός σχεδιασμός έτσι ώστε να είναι δυνατή η αυστηρή στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται.

Στάδια Ελέγχου

Τα στάδια που ακολουθεί ένας ερευνητής για να ελέγξει αν η μελέτη του είναι υγιής είναι τα ακόλουθα:

  1. Υπόθεση πρωταρχικών στόχων και τυχαίων πεδίων: Στους πρωταρχικούς στόχους καθορίζεται ο σχεδιασμός κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί μία μελέτη καθώς και ο σκοπός στης έρευνας. Επίσης, με τον καθορισμό των υποθετικών τυχαίων πεδίων εξασφαλίζεται ότι έχουν συλλεχθεί τα κατάλληλα δεδομένα τα οποία θα δώσουν τις απαραίτητες απαντήσεις στον ερευνητή.
  2. Εύρεση του μέγεθος του δείγματος: Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου δειγματοληψίας, ανάλογα με τη μελέτη που διερευνάται.
  3. Τυχαιοποίηση: Ο λόγος που επιλέγεται η μέθοδος της τυχαιοποίησης είναι γιατί ο ερευνητής θα μπορεί να είναι σε θέση να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τυχόν διαφορές που βρέθηκαν μεταξύ των ομάδων οφείλονται στην παρέμβαση και όχι επειδή τα άτομα ήταν εγγενώς διαφορετικά από την αρχή.
  4. Ηθική: Βασική αρχή της ηθικής είναι η τυχαιοποίηση ή αλλιώς η πρόληψη της μεροληψίας

Δείγμα

Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος καθορίζεται από το μέγεθός του και τον τρόπο επιλογής του. Έχει διαπιστωθεί από δειγματοληπτικές έρευνες ότι όσο πιο μεγάλο είναι το δείγμα τόσο πιο αξιόπιστα είναι τα συμπεράσματα της έρευνας. Το μέγεθος του δείγματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση πολλών παραγόντων όπως:

  • Της ανομοιογένειας του πληθυσμού
  • Του βαθμού ακρίβειας που καθορίζει ο ερευνητής να έχει στην επέκταση των αποτελεσμάτων στον πληθυσμό.
  • Της σχέσης που υπάρχει μεταξύ του δείγματος και του τυπικού σφάλματος

Συνοψίζοντας, μία μελέτη που είναι στατιστικά “υγιής” έχει τη δυνατότητα να εξάγει έγκυρα και αξιόπιστα συμπεράσματα.


Βιβλιογραφία

CL, M., & Tonascia, S. (1986). Clinical trials: design, conduct, and analysis. New York Oxford Univ Pr.

Hulley, S. B. (Ed.). (2007). Designing clinical research. Lippincott Williams & Wilkins.

Lang, T. A., Lang, T., & Secic, M. (2006). How to report statistics in medicine: annotated guidelines for authors, editors, and reviewers. ACP Press.