ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

[WRITING A SCIENTIFIC ARTICLE]

 

Εισαγωγή

Το αποτέλεσμα που προέρχεται από μια μελέτη [study] γίνεται ευρέως γνωστό στην επιστημονική κοινότητα μέσω της δημοσίευσης [publication] σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά [scientific journals]. Η ολοκλήρωση μιας μελέτης επιτυγχάνεται με τη δημοσίευση του αντίστοιχου ερευνητικού άρθρου [scientific article].

Προϋποθέσεις Συγγραφής Ερευνητικού Άρθρου 

Για τη συγγραφή ενός ερευνητικού άρθρου (research article, research paper), απαιτείται:

 • Προγραμματισμός ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της
 • Ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση
 • Πιστή ακολουθία των οδηγιών που παρέχονται από το επιστημονικό περιοδικό που πρόκειται να υποβληθεί προς δημοσίευση

Χαρακτηριστικά του Επιστημονικού Άρθρου

Αναφορικά με τα βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει ένα επιστημονικό άρθρο είναι τα παρακάτω:

 • Είναι γραμμένο σε επίσημη γλώσσα
 • Αναλύει ένα συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα
 • Τα αποτελέσματα που διεξάγει είναι έγκυρα και αξιόπιστα
 • Χρησιμοποιούνται βιβλιογραφικές αναφορές
 • Ακολουθείται μία συγκεκριμένη δομή

Δομή Ερευνητικού Άρθρου

Τα περισσότερα επιστημονικά περιοδικά ακολουθούν μια κοινή δομή για τα ερευνητικά άρθρα, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ερευνητές, τους εκδότες, τους κριτές και τους αναγνώστες. Η βασική δομή τους είναι η εξής:

 • Περίληψη (Abstract): Σύντομη περίληψη του άρθρου
 • Τίτλος (Title): Ο τίτλος θα πρέπει να περιέχει λέξεις-κλειδιά για να αντικατοπτρίζει τα κύρια θέματα του άρθρου
 • Εισαγωγή (Introduction): Ο σκοπός της εισαγωγής είναι η παράθεση του ερευνητικού θέματος που πραγματεύεται το άρθρο
 • Μέθοδοι (Methods): Στις μεθόδους του ερευνητικού σας άρθρου πρέπει να αιτιολογείται ο λόγος διεξαγωγής της μελέτης
 • Αποτελέσματα (Results): Παρουσιάζονται αναλυτικά και με λογική σειρά τα ευρήματα της μελέτης
 • Συζήτηση (Discussion): Δίνεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς επίσης οι περιορισμοί και τα συμπεράσματα της μελέτης. Συνήθως, οι περιορισμοί μιας μελέτης σχετίζονται με τον σχεδιασμό της μελέτης, τον πληθυσμό της μελέτης, τον αριθμό των συμμετεχόντων, τη στατιστική ανάλυση και τη γενίκευση των αποτελεσμάτων.

Βιβλιογραφία

Ecarnot, F., Seronde, M. F., Chopard, R., Schiele, F., & Meneveau, N. (2015). Writing a scientific article: A step-by-step guide for beginners. European Geriatric Medicine6(6), 573-579.