Συγγραφή επιστημονικού άρθρου

Μεθοδολογία

Εισαγωγή

Δεν θα ήταν λάθος να ισχυριστεί κανείς ότι η μεθοδολογία είναι ένα σημαντικό κομμάτι του άρθρου. Αρχικά, είναι σημαντικό να αναλυθεί με λογική σειρά, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και η επεξεργασία των δεδομένων στη διάρκεια της έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μεθοδολογία δεν θα πρέπει να συντάσσεται στο τέλος, καθώς με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι εύκολο να ανιχνευθούν τυχόν λάθη. Με λίγα λόγια, είναι σημαντικό να έχει καθοριστεί από πριν. 

Ερευνητικό σχέδιο

Αρχικά, όσο αναφορά το ερευνητικό σχέδιο, αυτό χρειάζεται να αναλύεται με περιεκτικότητα και να μην υπάρχουν άσκοπες αναφορές. Πιο συγκεκριμένα, η αναφορά στο ερευνητικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η τυχαιοποίηση και ονόματα τα οποία θα προσδιορίζουν ομάδες ή τμήματα της μελέτης. 

Συμμετέχοντες στην έρευνα

Αναφορικά με τους συμμετέχοντες στην έρευνα είναι σημαντικό να γνωστοποιηθούν στο κοινό οι λόγοι που επιλέχθηκαν. Επίσης, είναι απαραίτητο να περιγράφουν όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν με ακρίβεια. Για τη σωστή επιλογή αυτών των εργαλείων, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψιν το τι χρειάζεται να μετρηθεί, η ηλικία του δείγματος, η ύπαρξη σχετικού ερωτηματολογίου στη γλώσσα του δείγματος και το κατά πόσο αυτό χρησιμοποιείται και σε άλλες έρευνες. 

Θέματα ηθικής

Σχετικά με τα θέματα ηθικής, η μεθοδολογία είναι απαραίτητο να περιγράφει με ακρίβεια τη μέθοδο συλλογής του δείγματος. Ακόμα, χρειάζεται να αναφερθούν πρακτικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της έρευνας, όπως η μη συμμετοχή ενός ατόμου ενώ αρχικά είχε συμφωνήσει να συμμετέχει. 

Στατιστική ανάλυση 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σχετικά με την στατιστική ανάλυση, η μεθοδολογία θα πρέπει να περιέχει όλα τα τεστ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δεδομένων. Επίσης, η αναφορά του λογισμικού και της έκδοσής του, που βοήθησε σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντική. Τέλος, χρειάζεται να αναφερθεί εάν υπάρχει κανονική κατανομή. 

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, η μεθοδολογία είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει τον τρόπο διεξαγωγής της μελέτης και της ανάλυσης των δεδομένων. Με άλλα λόγια, είναι σημαντικό να περιέχει τις απαντήσεις στο τι μετρήθηκε και το κατά πόσο τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα. Επίσης, να διευκρινίζει ότι τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με το σωστό τρόπο. Τέλος, να πείθει ότι οποιοσδήποτε με την ανάλογη ερευνητική εμπειρία, θα μπορούσε να επαναλάβει την έρευνα. 

Συμπερασματικά, μέσω της μεθοδολογίας παρουσιάζονται τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για αυτήν. Ακόμα, η μεθοδολογία συμπεριλαμβάνει την ερευνητική διαδικασία και τη στατιστική ανάλυση.