ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η «ενότητα» της συζήτησης αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία της συγγραφής ενός επιστημονικού άρθρου, μιας και η ολοκλήρωσή της απαιτεί λογική και πειθαρχία. Διέπεται από συγκεκριμένη δομή η οποία είναι η εξής:

  • Αναφορά των ευρημάτων
  • Σύγκριση με προηγούμενες έρευνες
  • Αξιολόγηση των μεθόδων έρευνας (περιορισμοί της έρευνας)
  • Κλινική και ερευνητική συμβολή (εάν και εφόσον υπάρχουν)
  • Μελλοντικές έρευνες
  • Συμπεράσματα (προαιρετικό)

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μία άσχημα οργανωμένη συζήτηση μειώνει την ποιότητα του άρθρου. Γενικά, τα χαρακτηριστικά της είναι οι μη δομημένες παράγραφοι καθώς και εκτεταμένη αναφορά σε όλη τη βιβλιογραφία του κειμένου. Τέλος, είναι γεγονός ότι προκαλεί αρνητικά συναισθήματα στον αναγνώστη, ο οποίος αποφεύγει να τη διαβάσει ολόκληρη.

Κύριος στόχος της εν λόγω ενότητας είναι να αξιολογήσει και να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα που προέκυψαν και να τα «ενσωματώσει» σε συγκεκριμένο πεδίο στο ευρύτερο πλαίσιο της ΄δη υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Γενικά, η συζήτηση αρχίζει από το ειδικό και συγκεκριμένο, που είναι αυτό που έχει βρεθεί, στη συνέχεια γίνεται ερμηνεία των αποτελεσμάτων, καθώς και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με προηγούμενες έρευνες.

 Ακολούθως, συνεχίζεται η συζήτηση και η ερμηνεία όσων αποτελεσμάτων δεν ήταν αναμενόμενο να προκύψουν. Επιπροσθέτως γίνεται αναφορά στους περιορισμούς της έρευνας, αναφέρονται οι προτάσεις του συγγραφέα του επιστημονικού άρθρου για μελλοντική έρευνα και τέλος παρατίθεται μια παράγραφος με τα κύρια συμπεράσματα.

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό να τηρούνται οι βασικοί κανόνες για τη συγγραφή της συζήτησης και να αποφεύγονται τα σφάλματα σε αυτήν. Εξάλλου, αναντίρρητα αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη του άρθρου και είναι σημαντικό ο αναγνώστης να το διαβάζει με ευκολία.