Συγγραφή ποσοτικής έρευνας

 

Εισαγωγή

Η συγγραφή μία ποσοτικής έρευνας έχει πέντε βασικά κεφάλαια, τα οποία είναι η Εισαγωγή, η Θεωρία, η Μεθοδολογία, η Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τα Συμπεράσματα. Εκτός όμως από τα παραπάνω είναι γεγονός ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει και τρία είδη κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, αυτά τα είδη είναι η παράθεση, η οποία αναφέρεται σε κείμενα που αντιγράφονται επακριβώς από άλλη επιστημονική βιβλιογραφία, η μνεία, που αναφέρεται στο νόημα άλλων επιστημονικών κειμένων και τέλος η προσωπική κρίση, η οποία αναφέρεται στην άποψη και την παρουσία του συγγραφέα.

Πρώτο κεφάλαιο: Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο, περιλαμβάνεται μία σύντομη παρουσίαση του θέματος το οποίο εξετάζει η έρευνα. Ταυτόχρονα αιτιολογείται η επιλογή αυτού και παρουσιάζεται η δομή της εργασίας. Το μέγεθος της Εισαγωγής, διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της εργασίας.

Δεύτερο κεφάλαιο: Θεωρία

Η Θεωρία, είναι το κεφάλαιο το οποίο ακολουθεί την εισαγωγή και εμπεριέχει συγκεκριμένους πυλώνες. Αρχικά, βρίσκονται η αποσαφήνιση εννοιών και η θεωρητικές προσεγγίσεις του θέματος της εργασίας. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για την κριτική των θεωριών που παρουσιάστηκαν και καταγράφεται ο σκοπός της συγκεκριμένη έρευνας. Επίσης, ακολουθούν οι υποθέσεις της έρευνας που διακρίνονται στη γενική υπόθεση και τις επιμέρους υποθέσεις.

Τρίτο κεφάλαιο: Μεθοδολογία

Όσο αναφορά το τρίτο βασικό κεφάλαιο της εργασίας, αυτό είναι η μεθοδολογία. Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία διακρίνεται στο δείγμα, στα ερευνητικά εργαλεία και στον τρόπο ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων. Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας της έρευνας έχει υποχρέωση να προσδιορίσει στο παρόν κεφάλαιο όλα τα παραπάνω και να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τις υποθέσεις του.

Τέταρτο κεφάλαιο: Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας

Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί. Αυτά, καταγράφονται από το συγγραφέα με την βοήθεια πινάκων, που περιγράφονται και σχολιάζονται με λεπτομέρεια. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ανάλογα με το περιεχόμενο των πινάκων αυτοί κατηγοριοποιούνται, για να είναι πιο ευανάγνωστα.

Πέμπτο Κεφάλαιο: Συμπεράσματα και προτάσεις

Σε αυτό το κεφάλαιο, περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα και τη μελέτη του θέματος. Ταυτόχρονα, ο ερευνητής προσθέτει και τις προτάσεις που επιθυμεί και αφορούν το θέμα που ερευνάται.

Συμπεράσματα

Είναι γεγονός ότι η συγγραφή μίας ποσοτικής έρευνας ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται. Συμπερασματικά, τα βασικά κεφάλαια που περιγράφονται παραπάνω εμπεριέχουν την ουσία της έρευνας και είναι σημαντικό να συγγράφονται με προσοχή και επιμέλεια, ώστε η μελέτη της εργασίας να παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο που να βοηθά την επιστημονική εξέλιξη.