ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

[WRITING A SCIENTIFIC PAPER FOR ΤΗΕ FIRST TIME]

Εισαγωγή

Η συγγραφή μία Επιστημονικής Εργασίας [Scientific Paper] είναι πολύ σημαντική τόσο για τον ίδιο τον ερευνητή όσο και για την επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για μία γραπτή διαδικασία κατά την οποία συλλέγονται πληροφορίες που περιγράφουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έχει διεξαχθεί.

Στόχος Επιστημονικής Εργασίας

Βασικός Στόχος της δημοσίευσης μίας Επιστημονικής Εργασίας αποτελεί η  προώθηση της γνώσης και η πρόοδος της επιστήμης. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς κάθε επιστήμονας οφείλει να ενημερώνεται και να ανανεώνει την ήδη υπάρχουσα γνώση που διαθέτει.

Στάδια Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας

Οι βασικές ενότητες από τις οποίες θα αποτελείται μία Επιστημονική Εργασία είναι οι εξής:

  1. Τίτλος και συγγραφείς (Title and authors): Περιλαμβάνει τον κεντρικό τίτλο του θέματος και τα στοιχεία των συγγραφέων
  2. Περίληψη (Abstract): Περιγράφεται συνοπτικά το θέμα που πρόκειται να αναλυθεί
  3. Εισαγωγή (Introduction): Αναλύεται το αντικείμενο της έρευνας καθώς και η δομή η οποία θα ακολουθήσει ο συγγραφέας
  4. Μεθοδολογία (Methodology): Στη συγκεκριμένη ενότητα περιγράφεται η μεθοδολογία καθώς και τα ερευνητικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της έρευνας.
  5. Αποτελέσματα (Results): Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης χρησιμοποιώντας συνήθως πίνακες ή διαγράμματα
  6. Συζήτηση (Discussion): Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία συγκρίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα
  7. Βιβλιογραφικές αναφορές (References): Τέλος, σε κάθε επιστημονική εργασία περιλαμβάνεται η λίστα των αναφορών που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή πληροφοριών.

Σημείωση: Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι η δομή μίας Επιστημονικής Εργασίας μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το επιστημονικό περιοδικό που πρόκειται να δημοσιευθεί.

Βιβλιογραφία

Baker, P. N. (2012). How to write your first paper. Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine, 22(3), 81-82.