ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

 

Η συστηματική ανασκόπηση και η μετα-ανάλυση είναι δύο διαφορετικές και ταυτόχρονα αλληλένδετες διαδικασίες με στόχο να εντοπιστεί να συνολικό αποτέλεσμα για την εκτίμηση της σχέσης του προσδιοριστεί που μελετάται και της έκβασης που προκύπτει. Συνιστούν το πρώτο και δεύτερο βήμα αντίστοιχα μίας συνδυαστικής διαδικασίας αποτελεσμάτων ποικίλων ερευνών που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα.  

Μάλιστα καθιστούν την καλύτερη επιλογή για την λήψη ορθών αποφάσεων από τους ερευνητές με ευρεία εφαρμογή στον τομέα της υγείας. Καθώς οι διαθέσιμες πηγές πληροφοριών είναι πολλές αναγκαία κρίνεται η σύνθεση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν για αξιόπιστα συμπεράσματα.

Επιπλέον, είναι αναγκαίες όταν τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από διάφορες μελέτες είναι αντιφατικά μεταξύ τους  ή ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτές περιορισμένος.

Συστηματικές ανασκοπήσεις:

Γενικά προτιμώνται οι συστηματικές ανασκοπήσεις περιορισμένων ερευνητικών υποθέσεων καθώς αυτές των εκτεταμένων ερευνητικών υποθέσεων είναι αρκετά πιο περίπλοκες.

Είναι κατά κύριο λόγο μία βιβλιογραφική ανασκόπηση των διάφορων δημοσιεύσεων πάνω στο θέμα που ενδιαφέρει. Το αποτέλεσμα της συστηματικής ανασκόπησης αποτελείται από ένα σύνολο μελετών, κάθε μία από τις οποίες λαμβάνει ένα σταθμισμένο βάρος το οποίο προέρχεται από την μετα-ανάλυση.

Βήματα της συστηματικής ανασκόπησης:

  • Διατυπώνεται με σαφή τρόπο η επιστημονική υπόθεση
  • Καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού των μελετών
  • Καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των μελετών που θα αξιοποιηθούν στην μετα-ανάλυση

Μετα-ανάλυση:

Η μετα-ανάλυση αποτελεί μία μαθηματική διαδικασία που συνδυάζει τις διάφορες μελέτες που έχουν επιλεγεί από την διαδικασία της ανασκόπησης με στόχο την εξαγωγή ενός συγκεντρωτικού αποτελέσματος. Έτσι προκύπτει μεγαλύτερη ακρίβεια και εγκυρότητα σε σχέση με τα αποτελέσματα που θα λαμβάναμε αν εξετάζαμε την κάθε πηγή ξεχωριστά.

Μία καλά δομημένη συστηματική ανασκόπηση οδηγεί και σε αξιόπιστα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης. Η μετα-ανάλυση είναι αδύνατο να διεκπεραιωθεί χωρίς να έχει προηγηθεί η συστηματική ανασκόπηση καθώς χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα αυτής.

Βήματα της Μετα-ανάλυσης:

  • Εκτίμηση για το σφάλμα δημοσίευσης
  • Εκτίμηση της ετερογένειας των μελετών
  • Συνδυασμός των αποτελεσμάτων των διαφόρων ερευνών με μαθηματική διαδικασία

  

Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο ότι οι δύο έννοιες, αυτή της συστηματικής ανασκόπησης και αυτή της μετα-ανάλυσης, είναι πλήρως συνδεδεμένες μεταξύ τους καθώς η δεύτερη αποτελεί την συνέχιση της πρώτης. Κάθε μία είναι σημαντική σε διαφορετικούς τομείς και ο συνδυασμός τους οδηγεί σε σημαντικά αλλά και αξιόπιστα αποτελέσματα.


Για περισσότερα σχετικά με τη Συστηματική Ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!