Κλίμακα Ικανοποίησης Εκπαιδευτικών[TSS-5]

Teaching Satisfaction Scale [TSS-5]

 

Σκοπός

Βασικός σκοπός της κλίμακας [TSS-5] είναι να  προσδιορίσει  τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Η κλίμακα επιλέχθηκε για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης για δύο λόγους. Πρώτον γιατί επιτρέπει την μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης ως ενιαίας σύνθεσης γνωστικών, θυμικών και συμπεριφορικών όψεων της εργασίας (Ho & Au, 2006) και δεύτερον γιατί έχει αποδειχθεί ότι επιτρέπει τη μέτρηση της σφαιρικής ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους με ψυχομετρική επάρκεια (Kafetsios & Zampetakis, 2008)

Ανάλυση Κλίμακας [TSS-5]

Η κλίμακα [TSS-5] μετράει την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, χρησιμοποιώντας πέντε ερωτήσεις. Βασίζεται στο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης από τη ζωή ( Life Satisfaction Questionnaire ) [LSS], αλλάζοντας τη φρασεολογία των ερωτήσεων για να περιοριστεί στο χώρο της εργασίας. Στην πρώτη ερώτηση, οι κατασκευαστές ρωτάνε κατά πόσο θεωρούν ότι η δουλειά τους ως εκπαιδευτικοί είναι κοντά στο ιδανικό, ενώ στην τελευταία αν θα επέλεγαν ξανά να γίνουν εκπαιδευτικοί. Οι απαντήσεις δίνονται σε κλίμακα από 1 (Διαφωνώ απόλυτα) ως 5 (Συμφωνώ απόλυτα).

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση 

Η βαθμονόμηση των ερωτήσεων γίνεται διαμέσου της 5βάθμιας κλίμακας Likert  και αναφέρονται σε διάφορες όψεις και χαρακτηριστικά της εργασίας. Η μέση βαθμολογία ικανοποίησης από την εργασία είναι από (50 – 60)σε κλίμακα 1-100. Οι βαθμολογίες που βρίσκονται μεταξύ (30 – 50) είναι σχετικά χαμηλές, αυτές που βρίσκονται μεταξύ (0-30) είναι αρκετά χαμηλές μας δείχνουν μια χαμηλή βαθμολογία ενώ οι βαθμολογίες που βρίσκονται μεταξύ (60-80) εμφανίζουν αρκετά καλή βαθμολογία και αυτές που βρίσκονται μεταξύ (80-100) εμφανίζουν μια υψηλή βαθμολογία δηλαδή είναι οι πιο ικανοποιημένοι από τούς υπόλοιπους.

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα 

Η κλίμακα [TSS-5] έχει θεωρηθεί αξιόπιστο μέτρο για την απόδοση της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά την αξιοπιστία των βαθμολογιών ο συντελεστής άλφα του Cronbach βρέθηκε να είναι (α=0,82). 

Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

Ματσαγγούρας, Η., & Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2003). Επαγγελματική ικανοποίηση και αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών: εννοιολογική οριοθέτηση, σπουδαιότητα και παράγοντες πρόβλεψης. Κίνητρο5, 157-172.

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Bhatnagar, K., Srivastava, K., Singh, A., & Jadav, S. L. (2011). A preliminary study to measure and develop job satisfaction scale for medical teachers. Industrial psychiatry journal20(2), 91.

Ho, L. C., & Au, W.-T. (2006). Teaching Satisfaction Scale: Measuring Job Satisfaction of Teachers. Educational and Psychological Measurement, 6, 172-185

 Koustelios, A. (2001) Personal characteristics and job satisfaction of Greek teachers. International. Journal of Educational Management, 15(7), 354-358. 

Olsen, A., & Huang, F. (2019). Teacher job satisfaction by principal support and teacher cooperation: Results from the Schools and Staffing Survey. Education Policy Analysis Archives, 27, 11-11.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!