Θέματα ηθικής και δεοντολογίας

Δημοσιεύσεις

Εισαγωγή

Είναι εύκολα κατανοητό το γεγονός ότι οι επιστήμονες που διεξήγαν την έρευνα, αναλαμβάνουν την ευθύνη για την τελική δημοσίευσή της και αναγνωρίζουν όλους εκείνους που συμμετείχαν σε αυτήν. Είναι σημαντικό να μην συμπεριλαμβάνονται στοιχεία παλιότερων ερευνών, τα οποία να παρουσιάζονται ως νέα. 

Εξαπάτηση κοινού

Γενικά, κάθε δημοσίευση χρειάζεται να μην παραβαίνει συγκεκριμένους κανόνες δεοντολογίας. Αρχικά, είναι απαραίτητο οι ερευνητές να μην κατασκευάζουν και να μην παραποιούν δεδομένα για να επηρεάσουν την πορεία των αποτελεσμάτων. Με λίγα λόγια, οι ερευνητές δεν θα πρέπει να εξαπατούν το κοινό, αλλά  να διορθώνουν τυχόν σφάλματα κατά τη διάρκεια της έρευνας. 

Για να αποφευχθούν τα παραπάνω φαινόμενα υπάρχει το peer view, το οποίο είναι ένας έλεγχος πριν τη δημοσίευση της μελέτης για την ορθότητα των αποτελεσμάτων της. Για αυτό το λόγο, ένας ακόμα κανόνας είναι να μην αποκαλύπτονται στοιχεία της έρευνας πριν αυτός ολοκληρωθεί. Επιπλέον, στην περίπτωση όπου τα αποτελέσματα δοθούν στη δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ, είναι σημαντικό να προσαρμοστούν με κατάλληλο τρόπο, ώστε να γίνουν κατανοητά από άτομα τα οποία δεν είναι ειδικοί στο εκάστοτε πεδίο. 

Λογοκλοπή

Επίσης ένα ακόμη φαινόμενο το οποίο πρέπει να αποφεύγεται, είναι αυτό της λογοκλοπής. Με άλλα λόγια, οι ερευνητές δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν στοιχεία άλλων δημοσιεύσεων, ως δικά τους. Είναι σημαντικό, να αναφέρουν όλες τις πηγές από τα στοιχεία που χρησιμοποιούν. 

Σύγκρουση συμφερόντων

Τέλος, ένα σημαντικό θέμα, το οποίο χρειάζεται να προσέχουν οι ερευνητές είναι αυτό της διαμάχης συμφερόντων. Πιο συγκεκριμένα, όταν οι έρευνες διεξάγονται με τη βοήθεια χρηματοδότησης είναι απαραίτητο να αναφέρονται όλοι οι φορείς που την προσφέρουν. Επίσης, οι χρηματοδότες δεν θα πρέπει να επηρεάζουν οποιοδήποτε μέρος της έρευνας, παρά μόνο να ενημερώνονται για τον τρόπο σχεδιασμού της και τα τελικά αποτελέσματα της. Με λίγα λόγια, οι έρευνες θα πρέπει να συντελούν στην εξέλιξη της επιστήμης και όχι να εξυπηρετούν άλλου είδους συμφέροντα. 

Συνοψίζοντας, η κερδοσκοπία μέσω των ερευνών είναι παράνομη και αντίθετη με τους κανόνες της δεοντολογίας. Τα αποτελέσματα μίας έρευνας θα πρέπει να δημοσιεύονται, ανεξαρτήτως από το περιεχόμενο και το κατά πόσο συμφωνούν με τα προσδοκώμενα.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, οι συγγραφείς είναι υποχρεωμένοι να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να έχουν αυτό το ρόλο και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για αυτά που δημοσιεύουν. Επεξηγηματικότερα, συγγραφείς θεωρούνται όσοι συνέβαλλαν στην σύλληψη και την πραγματοποίηση της ιδέας της έρευνας και την συγγραφή του άρθρου. Οποιοσδήποτε άλλος, δεν θεωρείται συγγραφέας.