Θεματική Φαινομενολογική

Θεμελιώδη Ανάλυση

 

Η ποιοτική έρευνα εφαρμόζεται σε διάφορα επιστημονικά πεδία και αποτελεί μία προηγμένη μέθοδος, ιδίως όταν πρόκειται για φαινομενολογία. Η Φαινομενολογική Ανάλυση  έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την κατανόηση των ανθρώπινων εμπειριών (Matua, 2015).

Σήμερα, υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες φαινομενολογικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην ψυχολογία καθώς και στις κοινωνικές επιστήμες. Κατά τη χρήση της φαινομενολογίας, ο ερευνητής χρειάζεται επίγνωση των βασικών παραδοχών για να λάβει σημαντικές μεθοδολογικές αποφάσεις.

 

Πλεονεκτήματα Φαινομενολογίας

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της φαινομενολογίας είναι ότι η χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου είναι αποτελεσματική σε έρευνες με μικρό μέγεθος δείγματος. Επιπλέον, μπορεί να διερευνήσει περεταίρω τα δεδομένα και παράλληλα να εξάγει σημαντικά συμπεράσματα.

 

Μειονεκτήματα Φαινομενολογίας

Αν και η φαινομενολογική ανάλυση έχει σημαντικά οφέλη κατά τη χρήση της, ωστόσο παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, η εν λόγω μέθοδος βασίζεται μόνο σε ανθρώπινες εμπειρίες, γεγονός το οποίο περιορίζει την εφαρμογή της σε άλλου είδους έρευνες. Επίσης, δεν θεωρείται απαραίτητα συστηματική μέθοδος ανάλυσης.

 

Συμπέρασμα

Η θεματοποίηση του περιεχομένου έχει τονιστεί ως μία από τις λίγες κοινές πτυχές μεταξύ των διαφόρων ποιοτικών προσεγγίσεων, γεγονός που υποδηλώνει ότι ορισμένες στρατηγικές ποιοτικής έρευνας είναι πιο γενικευμένες. Αν και οι διάφορες προσεγγίσεις ενίοτε ταυτίζονται, έχουν διαφορετικές οντολογικές και επιστημολογικές βάσεις.  

 

Βιβλιογραφία

Matua, G.  A.  (2015). Choosing phenomenology as a guiding philosophy for  nursing  research.  Nurse Researcher, 22(4), 30–34

Λέξεις κλειδιά: Θεματική ανάλυση, ποιοτική ανάλυση δεδομένων, φαινομενολογική ανάλυση