Ανασκόπηση Ομπρέλας-Umbrella Review

 

Η Ανασκόπηση Ομπρέλας (Umbrella Review) αποτελεί μία μορφή επισκόπησης, η οποία συλλέγει και αξιολογεί συστηματικά πληροφορίες από πολλαπλές συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις.

Στόχος Ανασκόπησης Ομπρέλας

Βασικός Στόχος των ανασκοπήσεων ομπρέλας αποτελεί ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων διαφόρων ανασκοπήσεων σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα έτσι ώστε να αξιολογήσουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κριτηρίων και στατιστικών ελέγχων.

Εφαρμογές Ανασκόπησης Ομπρέλας

  • Η ανασκόπηση ομπρέλας παρέχει ένα έτοιμο μέσο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για να αποκτήσουν σαφή κατανόηση ενός ευρέως θεματικού τομέα.
  • Ανάλογα με το ερευνητικό ερώτημα, οι ανασκοπήσεις τύπου «ομπρέλα» μπορούν να συμπεριλάβουν συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις μελετών παρατήρησης, παρεμβατικών μελετών ή μελετών Μεντελιανής τυχαιοποίησης (Mendelian randomization studies), καλύπτοντας ένα εκτεταμένο φάσμα θεμάτων, μεταξύ άλλων, της διατροφής, της μαιευτικής και γυναικολογίας, της ψυχιατρικής, της νευρολογίας και της παθολογίας.

Βιβλιογραφία

K.Giannakou, P. Galanis (2020), Umbrella reviews in clinical research, Archives of Hellenic Medicine, 37(1):129–134

Edoardo Aromataris, Ritin Fernandez, Christina M. Godfrey, Cheryl Holly, Hanan Khalil and Patraporn Tungpunkom (2015), Summarizing systematic reviews: methodological development, conduct and reporting of an umbrella review approach, International Journal of Evidence-Based Healthcare , University of Adelaide, Joanna Briggs Institute


Για περισσότερα που αφορούν την Ανασκόπηση Ομπρέλας , καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!