Εγκυρότητα [Validity]

Η Εγκυρότητας [Validity] συνδέεται άρρηκτα με την υλοποίηση μια έρευνας και συγκεκριμένα, με το Ερωτηματολόγιο και την Κλίμακα. Σαν έννοια, δεν είναι τίποτε άλλο από τον έλεγχο και την επικύρωση του ότι το εργαλείο έρευνας που χρησιμοποιείται μετράει αυτό που όντως είναι κατασκευασμένο να μετρήσει.

“Η Εγκυρότητα αλλά και η Αξιοπιστία [Reliability] είναι τα δύο στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο κάθε ερευνητικού εργαλείου”. 

Υπολογισμός Εγκυρότητας

Όταν ένα εργαλείο μέτρησης είναι πράγματι έγκυρο, «αντανακλά» την έννοια που προτίθεται ότι μετράει. Δηλαδή, ένα εργαλείο μέτρησης που δηλώνεται ότι μετράει την ανησυχία, δεν μπορεί να μετράει ταυτόχρονα και το stress.

Ένα εργαλείο μέτρησης θεωρείται έγκυρο όταν έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα με επιτυχία στον πληθυσμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί ερευνητικά.

Είδη Εγκυρότητας

Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας στις έρευνες με ποσοτικά δεδομένα υπάρχουν διάφορες μετρήσεις, όπως η εγκυρότητα περιεχομένου, η φαινομενική εγκυρότητα, η εγκυρότητα κριτηρίου και η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Η εγκυρότητα κριτηρίου, περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες: την συντρέχουσα και την προβλεπτική. Επιπλέον, η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής ή δομική εγκυρότητα, όπως λέγεται, συμπεριλαμβάνει την παραγοντική, την συγκλίνουσα και την αποκλίνουσα εγκυρότητα. 

Συμπέρασμα

Η Εγκυρότητα των οργάνων μέτρησης είναι καθοριστική για την εξασφάλιση ορθών αποτελεσμάτων από τη διεξαγωγή μιας έρευνας. Ένα εργαλείο μέτρησης ανεξάρτητα αν έχει ήδη σταθμιστεί ή έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες μιας έρευνας, θα πρέπει να ελεγχθεί ως προς την εγκυρότητά του. Επίσης, χρειάζεται να αναφερθούν τα είδη  και οι τύποι εγκυρότητας που έχουν υποστηρίξει το εργαλείο μέτρησης σε περίπτωση δημοσίευσης της ερευνητικής μελέτης. Τα αποτελέσματα τέτοιων ερευνών αποτελούν σοβαρές ενδείξεις που θεωρούνται τεκμηριωμένες και μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα.


Αξίζει να τονιστεί, πως όταν δεν αναφέρεται η εγκυρότητα, τα αποτελέσματα μιας έρευνας είναι αποδεκτά με επιφύλαξη και η μελέτη παρουσιάζει πολλούς περιορισμούς ως προς την ορθότητα των αποτελεσμάτων της.


Βιβλιογραφία

Ουζούνη, Χ., & Νακάκης, Κ. (2011). Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των εργαλείων μέτρησης σε ποσοτικές μελέτες. Νοσηλευτική, 50(2), 231-239.

Tags: Εγκυρότητα