ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

LITERATURE REVIEW 

 

 

Εισαγωγή

Οι παλαιότερες μέθοδοι διερεύνησης βιβλιογραφικών ανασκοπών (literature review) αποτελούν πλέον παρελθόν, καθώς η τεχνολογία και η ανάπτυξη των μεθόδων μηχανικής μάθησης έχουν εδραιωθεί στην ζωή μας. Οι νέοι ερευνητές συχνά χρειάζεται να ανακαλύψουν και να οργανώσουν νέες ερευνητικές περιοχές που οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης είναι αναγκαίοι για να αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες και να αναλύεται μεγαλύτερος αριθμός εργασιών. Οι βιβλιομετρικές ανασκοπήσεις εξετάζουν εκτενώς δημοσιευμένες έρευνες, εκμεταλλευόμενες στατιστικά εργαλεία.

Γιατί να γραφτεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση;

Κατά την μελέτη ενός άρθρου, που εξαρτάται από τον επιστημονικό χώρο, ο συγγραφέας ξεκινά με την περιγραφή προγενέστερης έρευνας για να αποτυπώσει και να αξιολογήσει την ερευνητική περιοχή ώστε να αιτιολογήσει το αντικείμενο της εργασίας και να δικαιολογήσει τα ερευνητικά ερωτήματα και τις υποθέσεις. Προκειμένου να γίνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση ορθή ερευνητική μεθοδολογία, όπως γίνεται και σε κάθε έρευνα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα απαραίτητα στάδια και να παρθούν μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι η ανασκόπηση θα είναι έγκυρη και αξιόπιστη. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της ανασκόπησης στηρίζεται στο τι έγινε, τι εντοπίστηκε και από τη διαύγεια της αναφοράς. Έτσι οι βιβλιογραφικές αναφορές μπορούν να είναι χρήσιμες εάν επιδιώκουμε :

·      Την αξιολόγηση της κλίμακας της γνώσης σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

·      Την δημιουργία ερευνητικών προγραμμάτων.

·      Στην ανάπτυξη της θεωρίας.

·      Την γενική συζήτηση ενός θέματος.

·      Τον εντοπισμό κενών στην έρευνα. 

Προσεγγίσεις Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης 

Για να γίνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, υπάρχει ένας αριθμός κατευθυντήριων γραμμών που ανάλογα με την μεθοδολογία που είναι απαραίτητη βοηθητικοί και αποδεκτοί για υλοποίηση ενός ορισμένου αποτελέσματος. Είναι σημαντικό λοιπόν, να πραγματοποιηθούν ορισμένα βήματα, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι σημαντικό να παρουσιάζει και να ολοκληρώνει την ακριβή τοποθέτηση της εργασίας. Για αυτό το λόγο περνάει από τέσσερις διαφορετικές φάσεις για την ολοκλήρωση της διενέργειας της, τον σχεδιασμό ανασκόπησης, την εξαγωγή της ανασκόπησης, την ανάλυση και την συγγραφή της. 

Σύμφωνα πάντα με την φάση της έρευνας οι προσεγγίσεις αυτές μπορεί να είναι:

·      Ποιοτικές

·      Ποσοτικές

·      Να έχουν μικτό σχεδιασμό 

Οι ευρύτερες κατηγορίες μεθόδων που εφαρμόζονται συνήθως είναι: Συστηματική Ανασκόπηση, Ενοποιητική Ανασκόπηση και Ημισυστηματική Ανασκόπηση.

Συμπεράσματα 

Οι βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για όλους τους τύπους έρευνας. Μπορούν να λειτουργήσουν ως θεμέλιο για την εξέλιξη της γνώσης και να παράγουν νέες ιδέες και κατευθύνσεις για ένα συγκεκριμένο κλάδο. Συγχρόνως μπορεί να αποτελέσει πρόκληση η διεξαγωγή της ανασκόπησης, για αυτό και είναι αρκετά σημαντικό να δίνεται βάση στις κατευθυντήριες γραμμές για τον καλύτερο τρόπο διεξαγωγής της. Παρόλα αυτά μια βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς και η ποιότητά της μπορεί να είναι απαιτητική διαδικασία, για αυτό το λόγο χρειάζονται κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή της.

Βιβλιογραφία 

Asmussen, C. B., & Møller, C. (2019). Smart literature review: a practical topic modelling approach to exploratory literature review. Journal of Big Data, 6(1), 1-18.

Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know?. International Business Review, 29(4), 101717.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of business research, 104, 333-339.


Για περισσότερα σχετικά με τη βιβλιογραφική Ανασκόπηση, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!