5η Προκήρυξη Υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Η 5η προκήρυξη υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για υποψήφιους/ες Διδάκτορες (ΥΔ) έχει ως σκοπό την χρηματοδότηση της διατριβής των υποψηφίων αυτών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας. Η έναρξη των υποβολών των αιτήσεων, οι οποίες θα γίνουν μόνο μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ https://portal.hfri.gr/ . την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 ώρα Ελλάδος 12:00 και η λήξη τους είναι την Τετάρτη 31 Μαΐου ώρα Ελλάδος 13:00.

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://gsri.gov.gr/

1.ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Η προκήρυξη αυτή φαίνεται να έχει ως στόχο την υποστήριξη των Υποψήφιων Διδακτόρων ως προς την διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα, καθώς και την χρηματοδότηση των υποψηφίων για την επίτευξη της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στην Ελλάδα. Η υποτροφία  έχει το περιθώριο να διαρκέσει από 23 έως 36 μήνες.

 

2.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του σε ένα (1) από τα εννιά (9) επιστημονικά πεδία/υποπεδία που αναφέρονται παρακάτω:

 1. Φυσικές Επιστήμες
 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
 3. Επιστήμες Ζωής
 4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
 5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
 6. Κοινωνικές Επιστήμες
 7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
 8. Περιβάλλον και Ενέργεια
 9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

 

3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η δαπάνη καθ’ όλης της Προκήρυξης φτάνει το ποσό των 4.600.000 €. Η υποτροφία του/της υποψηφίου/ας Διδάκτορα προσφέρει το μηνιαίο ποσό της τάξης των εννιακοσίων ευρώ (900,00€), το οποίο είναι αφορολόγητο.

Η χρονική διάρκεια της υποτροφίας εξαρτάται από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και δύναται να είναι από 23 έως 36 μήνες. Αξίζει να σημειωθεί πως η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν γίνεται να υπερβαίνει τους 36 μήνες.

4.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι όροι και προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων είναι οι εξής:

 • Να έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από 01/04/2022 έως και την ημερομηνία λήξης των υποβολών από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή του/της υποψήφιου Διδάκτορα.
 • Τα έτη κτήσης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) να μην είναι πάνω από τέσσερα (4) από τις 31/12.

Σε περιπτώσεις κατόχων δύο ΜΔΕ λαμβάνεται υπόψιν το έτος κτήσης του πιο πρόσφατα ολοκληρωμένου ΜΔΕ.

Σε περιπτώσεις κατόχων Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (ΕΑΤΣΜΕ) ή Υποψήφιων Διδακτόρων που έχουν γίνει κατ΄εξαίρεση δεκτοί/ές έχουν ως μέγιστο όριο τα τέσσερα (4) έτη από τη λήψη πτυχίου.

Για τους άνδρες υποψήφιους (στις περιπτώσεις κατόχων ΕΑΤΣΜΕ ή κατ’ εξαίρεση δεκτών υποψηφίων) που έχουν υπηρετήσει (ολοκληρωτικά ή εν μέρει) την στρατιωτική τους θητεία μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού ή βασικού τίτλου σπουδών, το μέγιστο χρονικό διάστημα προσαυξάνει αναλόγως Αντίστοιχα στις γυναίκες υποψήφιες που έχουν κυοφορήσει (ολοκληρωτικά ή εν μέρει) μετά την λήψη του μεταπτυχιακού ή βασικού τίτλου σπουδών , ο μέγιστος χρόνος κατά εννέα μήνες (9) ανά τέκνο και υπάρχει το όριο έως και δύο (2) τέκνα.

 • Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να βρίσκονται νομίμως εκτός ενόπλων δυνάμεων, είτε να έχουν εκπληρώσει ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας και να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης της Απόφασης Χορήγησης Υποτροφίας.
 • Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα.
 • Να μην χρηματοδοτούνται κατά τη διάρκεια της υποτροφίας για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα (είτε για το σύνολο είτε για τμήμα αυτής) από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η χρηματοδότηση του/της υποψηφίου/ας για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης ή/και διαμονής για την πραγματοποίηση έρευνας εντός Ελλάδας ή στο εξωτερικό από προγράμματα κινητικότητας διάρκειας έως έξι (6) μηνών.
 • Να μη λαμβάνουν άλλη υποτροφία από οιανδήποτε πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 • Να μη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 • Ο Η/Υ του υποψήφιου διδάκτορα να έχει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της καταβολής της υποτροφίας, ο/η ΥΔ δεν θα πρέπει να έχει σχέση εργασίας στους εξής τομείς:

 1. Στον δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή
 2. Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής.

Επιπρόσθετα τα συνολικά φορολογικά εισοδήματα του/της ΥΔ από κάθε είδους απασχόληση (μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα) συμπεριλαμβανομένου του ποσού της υποτροφίας δεν θα πρέπει να είναι αθροιστικά υπεράνω των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€). Σε περίπτωση που ο/η ΥΔ  έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το προαναφερόμενο εισόδημα μαζί με το ποσό της υποτροφίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ (19.000,00€), ανά φορολογικό έτος. Στα άνω όρια εξαιρούνται τυχόν αμοιβές που καταβάλλονται αναδρομικά και αφορούν εργασία/ έργο που εκτελέστηκε πριν από την έναρξη χορήγησης της υποτροφίας.

4.1. ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Είναι βασικό ο/η ΥΔ να δώσει τα στοιχεία του Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) κατά την υποβολή της αίτησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4957/2022 ως φορείς υποδοχής για την πραγματοποίηση των διδακτορικών διατριβών ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.

Όλοι οι δυνητικοί ΦΥ θα είναι διαθέσιμοι προς επιλογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υπό τη μορφή καταλόγου με τη δυνατότητα μίας και μόνο επιλογής (drop-down menu).

Σε περίπτωση που η διατριβή εκπονείται σε συνεργασία/συνεπίβλεψη με ένα ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι της ημεδαπής, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικούς ή τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 ή με Ιδρύματα της αλλοδαπής, ο/η ΥΔ θα έχει τη δυνατότητα να το δηλώσει σε σχετικό πεδίο στην πλατφόρμα υποβολής των Αιτήσεων.