ΕΣΠΑ 2021-2027

 

Το ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσα από τις επιδοτήσεις, τα δάνεια και τα κίνητρα για νέες επενδύσεις, προωθεί την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την αύξηση του ανταγωνισμού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και την ενσωμάτωση της έρευνας στην παιδαγωγική διαδικασία.
Ο συνολικός προϋπολογισμός το προγράμματος ανέρχεται στα 26,2 δις ευρώ και διαμοιράζετε στα 6 επιχειρηματικά προγράμματα ως εξής:

 1. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα (3,8 δις)
 2. Ανθρώπινο δυναμικό – Καταρτίσεις – Εκπαίδευση – Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (4,1 δισ.)
 3. Ψηφιακός μετασχηματισμός (το σύνολο των ψηφιακών και ευρυζωνικών, πλην της επιχειρηματικότητας) (943 εκατ.)
 4. Ενιαίο σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης (1,6 δις.)
 5. Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας) – (3,6 δις. Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική αλλαγή και 714 εκατ. για πολιτική προστασία)
 6. Μεταφορές (2.2 δις.)

Στόχοι Προγράμματος

Το ανανεωμένο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ χαρακτηρίζεται επιγραμματικά από 6 κύριους στόχους:

 1. Υιοθέτηση έξυπνου και καινοτόμου οικονομικού μετασχηματισμού
 2. Ανάπτυξη εύκολης πρόσβασης ποικιλότροπων και βιώσιμων υποδομών και συστημάτων μεταφοράς
 3. Προώθηση μεθοδικής και βιώσιμης ολοκληρωτικής ανάπτυξης με την αρωγή πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο
 4. Καθαρή και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση για τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις
 5. Διασφάλιση ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά, καθώς και επένδυση σε νέο ανθρώπινο δυναμικό
 6. Δράσεις για τη αποχώρηση του λιγνίτη σε περιοχές με έντονη αντίστοιχη δραστηριότητα

Διασύνδεση Επιχειρήσεων

Είναι άξιο σημασίας να αναφερθεί πως μία κύρια πολιτική αυτού το προγράμματος είναι η σύνδεση και η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων. Βάση αυτού του πλαισίου, κυμαίνονται και οι δράσεις που προτείνονται, όπως για παράδειγμα η στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας και της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, σημειώνεται πως η δημιουργία υποδομών και μηχανισμών στήριξης της εν λόγω ενέργειας (πχ. Innovation Agency) αλλά και η αύξηση του μέσου πλήθους των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελούν εξίσου σημαντικοί στόχοι. 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνθέτει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς, καινοτόμους και ανταγωνιστικούς κλάδους της οικονομίας στο πέρασμά της σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης. Η «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» αποζητά σε βάθος χρόνου στην αλλαγή του προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων από εσωστρεφείς σε εξωστρεφείς, καθώς η γενική ανασύνταξη αυτών αποτελεί θεμέλιος λίθος για την ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας. Τους κύριους άξονες επένδυσης του εν λόγω προγράμματος θα αποτελέσουν η έρευνα, η καινοτομία, το ανθρώπινο δυναμικό, οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και η στρατηγική στο τουριστικό οικοσύστημα.


Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, μπορείτε να ανατρέξετε στην επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής Κυβέρνησης.


Η DatAnalysis, στα 15 χρόνια λειτουργίας της έχει αναπτύξει πλούσια δράση στον χώρο της ανάλυσης δεδομένων, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων εθνικών και Ευρωπαϊκών, παρέχοντας υπηρεσίες σχεδιασμού μελετών, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  καθώς επίσης και δημιουργίας μαθηματικών μοντέλων και ερωτηματολογίων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ενεργά προγράμματα αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες επικοινωνήστε με την ομάδα μας!