Προ- ανακοίνωση Προκήρυξης Προγράμματος Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ σε Υποψήφιους Διδάκτορες ΑΕΙ Ελλάδας

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας-Υποδράση, ανακοινώνει την χορήγηση υποτροφιών για Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ) σε διάφορα ΑΕΙ της Ελλάδας. Παρακάτω, παρατίθενται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό, μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα να ετοιμάσουν άρτια τον φάκελο υποψηφιότητάς τους, εντός των χρονικών ορίων.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής των Υποψηφίων Διδακτόρων  (ΥΔ) στην Ελλάδα.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι μέγιστης διάρκειας (16) μηνών και αφορά μόνο εκείνους τους υποψηφίους, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από 01/05/2017 έως 30/06/2019. 

Επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των υποτροφιών που θα χορηγηθούν είναι 500.

Επιστημονικοί Κλάδοι 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για έναν από τους παρακάτω επτά επιστημονικούς κλάδους:

 • Φυσικές Επιστήμες
 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
 • Γεωργικές Επιστήμες 
 • Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Κοινωνικές Επιστήμες
 • Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες

Όροι Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :

 1. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 2. Έχουν ανακηρυχτεί, μετά την 01-05-2017 και έως 30-06-2019.
 3. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα.
 4. Έχουν εκπληρώσει όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τυχόν άλλη υποτροφία που έχουν λάβει οποτεδήποτε από το ΙΚΥ.
 5. Δεν θα λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία.
 6. Το σύνολο του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος του υποψηφίου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€14.000).
 7. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
 8. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Η υποβολή των Αιτήσεων, γίνεται ηλεκτρονικά , από τους ίδιους τους υποψηφίους, εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί από το ΔΣ του ΙΚΥ. Για τον λόγο αυτό έχει διαμορφωθεί ειδική διαδικτυακή εφαρμογή-πλατφόρμα, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι. Μετά από σχετική πρόκληση του ΙΚΥ, θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών.

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες οι οποίες αφορούν την «Προ- ανακοίνωση προκήρυξης προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες ΑΕΙ Ελλάδας» μπορείτε να πατήστε εδώ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια χρονική περίοδο τρέχει και η «4η προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της DatAnalysis και να διαβάζεται το σχετικό άρθρο, πατώντας εδώ.


#datanalysis #research