ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Βιβλιογραφικές Αναφορές [References] Οι Βιβλιογραφικές Αναφορές (References), αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ακαδημαϊκού αλλά και επιστημονικού κειμένου, όπως μιας ερευνητικής πρότασης, μιας πτυχιακής/μεταπτυχιακής, διδακτορικής μελέτης και ενός paper.  Γιατί...

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ερευνητική Πρόταση [Research Proposal] Πρωταρχικό στάδιο κατά την διενέργεια μιας ερευνητικής μελέτης και πριν τον σχεδιασμό αυτής είτε στον ακαδημαϊκό τομέα είτε στον χώρο των επιχειρήσεων, αποτελεί η συγγραφή και η κατάθεση της Ερευνητικής Πρότασης (research...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Διαδικτυακή Έρευνα (Online Survey) Η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολογικών εργαλείων και η αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου (Internet) τα τελευταία χρόνια δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών βασισμένων αποκλειστικά στο Διαδίκτυο. Επομένως, ως προς τον σχεδιασμό μιας...

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Δειγματοληψία [Sampling] Το στάδιο της Δειγματοληψίας [Sampling] είναι απαραίτητο για τον σχεδιασμό οποιασδήποτε έρευνας, καθώς μέσω αυτής συλλέγονται τα δεδομένα αυτής. Αυτά στην συνέχεια θα επεξεργαστούν και θα αναλυθούν με απώτερο σκοπό την εξαγωγή έγκυρων...

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Αξιοπιστία [Reliability]   Ο υπολογισμός της Αξιοπιστίας [Reliability] και της Εγκυρότητας [Validity] των ερευνητικών εργαλείων (πχ. Ερωτηματολόγιο, Κλίμακα) είναι βασικά κριτήρια για την εξασφάλιση έγκυρων αποτελεσμάτων στις ερευνητικές μελέτες που...

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Πιλοτική Έρευνα [Pilot Survey] Η Πιλοτική Έρευνα [Pilot Survey] είναι μια διαδικασία δειγματοληπτικής μελέτης μικρής κλίμακας που διεξάγεται πριν την κύρια έρευνα. Ως πληθυσμός του δείγματος, λαμβάνονται άτομα με χαρακτηριστικά που ταυτίζονται με τους σκοπούς για τους...